Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy kasiazajacphotography.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

& 1 Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kasiazajacphotography.pl (dalej: Sklep)

Korzystając ze Sklepu kasiazajacphotography.pl akceptujesz zasady regulaminu, oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem: https://www.kasiazajacphotography.pl/polityka-prywatnosci/
Właścicielem sklepu kasiazajacphotography.pl jest:

Katarzyna Zając

Widawska 19/32 01-494 Warszawa,

NIP: 522 164 19 64 REGON: 142013923
adres e-mail kasiazajacphotography@wp.pl
(dalej: Usługodawca)

Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu przez przeglądarkę internetową,
Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta ze Sklepu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu (dalej: Usługa) zamówionych w Sklepie kasiazajacphotography.pl
W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:

Warunkiem korzystania ze Sklepu kasiazajacphotography.pl, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
Konto Użytkownika jest to specjalna przestrzeń Sklepu kasiazajacphotography.pl, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych Usług, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu po za terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

& 2 Wymagania techniczne
Sklep kasiazajacphotography.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne:

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

& 3 Konto użytkownika
Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika ze Sklepu oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Usług.
Właścicielem Konta Użytkownika W Sklepie kasiazajacphotography.pl może być wyłącznie osoba fizyczna.
Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Założenie konta w Sklepie kasiazajacphotography.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji.
Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie udostępnienia materiałów filmowych. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie ze Sklepu innym Użytkownikom.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
Umowa na korzystanie ze Sklepu zostaje zawarta na czas określony w zależności od wybranego produktu.
Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie kasiazajacphotography.pl/kontakt
W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach ilościach i czasie wyświetleń filmów.

& 4 Zawarcie umowy i realizacja
Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
dodanie do koszyka Usługi;
wybór rodzaju płatności;
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.
Wysokość opłat za Usługę znajduje się na stronie kasiazajacphotography.pl/sklep.
Dostępne są następujące formy płatności:
– Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line – Przelewy24.pl
– Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Sklepu kasiazajacphotography.pl
W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.
Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi w Sklepie kasiazajacphotography.pl oraz postanowieniami Regulaminu.
Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
Pełny dostęp do zakupionych usług w ramach platformy kasiazajacphotography.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

&5 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,
używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym w Sklepie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

& 6 Reklamacje
Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
przedmiot reklamacji z okazaniem faktury lub rachunku
podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie kasiazajacphotography.pl/kontakt
Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

& 7 Prawo do odstąpienia od umowy
Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

& 8 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.
Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kasiazajacphotography.pl/polityka-prywatnosci

& 9 Zmiany oferty i promocje
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

& 10 Postanowienia końcowe
Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą nadania Użytkownikowi dostępu do zakupionych materiałów.
Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie kasiazajacphotography.pl/regulamin-sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    Przewiń do góry